Pravidla

Soutěžní podmínky

Pořadatelem je Benter Invest s.r.o.

 • „Soutěžícím“ je osoba starší 18 let, která se přihlásí do soutěže otevřením demo účtu přes webovou stránku http://investicnisoutez.cz. Soutěž probíhá na demo účtu u spol. Bernstein Bank GmbH otevřeném přes výše uvedenou webovou stránku.
 • „Výherce“ je soutěžící, který nejvíce zhodnotil demo účet se 100 000USD od 1.1.2019 do 17.5.2019
 • „2. v pořadí“  2. nejlepší soutěžící který zhodnotil demo účet se 100 000USD
 • „3. v pořadí“ 3. nejlepší soutěžící který zhodnotil demo účet se 100 000USD

Princip soutěže

 • Každý soutěžící má možnost obchodovat na cvičném účtu dle vlastního uvážení.

Obecná pravidla

 • Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci nebo bývalí zaměstnanci pořadatele, ani nejbližší rodinní příslušníci těchto osob.
 • Výhru si výherci mohou osobně vyzvednout po telefonické dohodě s pořadatelem.
 • Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

Práva a povinnosti soutěžícího

 • Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.
 • Soutěžící je povinen uvést Pořadateli pravdivé kontaktní údaje, obchodovat na přiděleném obchodním demo účtu a mít všechny obchodní pozice uzavřeny do 17.5.2019 23:59.
 • Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.
 • Obchodování pomocí Automatických obchodních systémů je v průběhu soutěže zakázáno.
 • Soutěžící uděluje také souhlas Pořadateli a jeho partnerům k použití vizuálních materiálů, které byly pořízeny v souvislosti se soutěží, za účelem propagace soutěže a značky Pořadatele, resp. Bernstein Bank GmbH

Práva a povinnosti Pořadatele

 • Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Osobní údaje

 • Osobní údaje soutěžícího mohou být použity pro účely vyhodnocení obchodování a komunikaci s Bernstein Bank GmbH a jejími partnery.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky.
 • Soutěžící vyplněním Registračního formuláře potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svém webu.

Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1.12.2018.